Omnibusbetrieb Novak, München
I
M-NV 2008 M-NV 2019 M-NV 3003 M-NV 3006 M-NV 3007 M-NV 3010
I
M-NV 3011 M-NV 3012 M-NV 3014 M-NV 3015 M-NV 3017 M-NV 3021
I
M-NV 3206 M-NV 4002 M-NV 4004 M-NV 4018 M-NV 4020 M-NV 4080
I
Omnibusbetrieb Novak, München - ausgemusterte Fahrzeuge
I
M-NV 1004 M-NV 1005 M-NV 1018 M-NV 1019 M-NV 1020 M-NV 1029
I


M-NV 1166 M-NV 1991
M-NV 3215